Ucapan SyukurSEMUANYA adalah kehendak Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. (al-Kahfi: 39)

Keterangan


Diriwayatkan daripada Anas r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sesiapa yang melihat sesuatu yang mengkagumkan, maka hendaklah dia menyebut " Masya Allah, La quwwata Illa Billah", nescaya dia tidak akan dimudaratkannya." (Diriwayatkan oleh Ibnu al-Sunni di dalam 'Amal al-Yaum wa Lailah)

Al-Imam Abu Muhammad al-Qadhi al-Hussein menceritakan dalam kitabnya al-Taliq Fil Mazhab bahawa, pada zaman dahulu, seorang nabi yang merasa kagum dengan bilangan umatnya yang ramai lalu dalam sekelip mata seramai 70,000 umatnya telah meninggal dunia.

Lantaran itu, Allah SWT telah mewahyukan kepadanya: "Jika kamu meminta perlindungan Allah dengan membaca doa -seperti di atas- tentulah Allah akan memelihara mereka."

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, amatlah dituntut ke atas setiap individu yang merasa kagum terhadap ni'mat Allah yang dianugerahkan kepadanya seperti kebun, tanah, rumah, harta, keluarga dan anak-anaknya agar membaca doa ini. Semoga dipelihara Allah daripada segala bencana. (al-Wabil al-Sayyib, Bab Zikir dan yang dibaca untuk terus mendapat ni'mat)

Khasiat dan Kaifiat Beramal

Amalkan membaca zikir di atas apabila melihat sesuatu yang mengkagumkan agar terpelihara daripada kejahatan 'ain' (pandangan mata yang jahat) . (al-Fath al-Bari, bab Ruqyah al-'Ain. Al-Azkar, Bab Apabila Melihat Sesuatu Yang Menakjubkan pada Diri, Anak atau Harta, Lalu Dia Merasa Takut akan 'ain (pandangan mata yang jahat)

MAZHAB AL-SYAFI'E MENURUT PENILAIAN AL-IMAM AL-SUYUTI


Gambar : Makam al-Imam al-Syafi'e di Qaherah

Sekiranya dibuat penilaian yang teliti, maka didapati Mazhab al-Syafi’e adalah mazhab yang terbaik. Ini kerana mazhab ini lebih hampir menepati hadis-hadis dan lebih memberi keutamaan kepada berpegang dengan hadis daripada berpegang dengan al-ra’yu (ijtihad).

Menurut Ibn al-Subki di dalam “Syarah Mukhtasar Ibn al-Hajj” pada penutup bab ijtihad dan taqlid katanya, “Terdapat ramai imam-imam kami yang sangat warak.”

Berhubung dengan persoalan hukum bertaklidkan Imam al-Syafi’e, menurut Imam al-Haramain, Ibnu Sam’ani, al-Ghazali, al-Kiya (al-Harrasi) dan para muhaqqiq cenderung mengatakan bahawa: bertaqlid kepada Imam al-Syafie adalah wajib ke atas golongan awam. Tiada keuzuran di sisi Allah untuk berpaling daripadanya.

Persoalan ini juga yang dijelaskan oleh Imam al-Haramain di dalam satu karangannya yang khusus memperkatakan mengenai persoalan ini dan jodolnya ialah Mughith al-Khalq Fi Ikhtiyar al-Akhaq.

Al-Ustaz Abu Mansur Abd al-Qahir bin Tahir al-Tamimi di dalam kitabnya, “ Adapun elemen yang menjadikan mazhab al-Syafie lebih utama daripada mazhab-mazhab lain secara umum sebelum dihuraikan secara detail adalah berdasarkan kepada banyak dalil. Antaranya ialah:

1. Rasulullah s.a.w. bersabda:

Maksudnya:
Para imam (pemimpin) mestilah daripada keturunan Quraisy.”

Hadis di atas menyebut secara umum, tanpa mengkhususkan kepada pemimpin Negara sahaja. Juga termasuk dalam kategori para pemimpin ialah imam-imam dalam agama. Kita tidak mendapati di kalangan imam-imam mujtahid yang berketurunan Quraisy melainkan Imam al-Syafie. Sedangkan Imam Abu Hanifah berketurunan al-mawla (bekas hamba). Imam Malik berketurunan daripada Qabilah Zi Asbah dan al-Nakha’ei daripada Qabilah Nakha’ yang berasal dari Yaman, bukannya dari Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin al-Hasan, kedua-duanya daripada Bani al-Syaibani yang berketurunan dari Rabi’ah, bukannya daripada Quraisy dan bukan juga daripada Mudhar. Al-Thauri daripada Bani Thaur bin ‘Amru bin Makhul dan al-Auza’ei pula, kedua-duanya daripada keturunan bekas hamba.

Walaupun para ahli nasab (pengkaji asal usul keturunan) berselisih pendapat berhubung dengan keturunan Quraisy itu, namun kebanyakan mereka berpendapat, mereka adalah anak Nadhar bin Kinanah.” Pendapat lain pula mengatakan, mereka adalah anak Ilyas bin Mudhar. Ada juga yang menyatakan hanya anak Adnan sahaja dikira bangsa Quraisy, tidak yang lain.

Berdasarkan pendapat tersebut, sudah pasti bahawa Imam Al-Syafie berketurunan Quraisy kerana beliau berketurunan Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.

2. Firman Allah s.w.t.

Maksudnya:
“Sesiapa yang berjihad pada jalan Kami, nescaya Kami tunjukkan jalan-jalan Kami.” Al-Ankabut : 69

Ayat di atas juga menyebut jihad secara umum, tidak mengkhususkan kepada jihad (perang) bersenjata sahaja. Termasuk juga dalam ketegori jihad, berjuang mempertahankan agama dengan hujah-hujah yang konkrit.

Sememangnya telah berlakunya perjuangan mempertahankan Islam dengan menggunakan hujah-hujah dan pandangan bernas di kalangan ulama mazhab al-Syafie dan memang terserlah. Merekalah yang memperkatakan secara terperinci perkara-perkara usul/terpokok, kanun (tatacara tepat) untuk bermujadalah, malah Imam al-Syafie adalah orang yang pertama menyusun ilmu Usul Fiqh. Untuk itu, beliau telah mengarang kitab al-Risalah, Ahkam al-Qur’an, Ikhtilaf al-Hadith, Ibtal al-Istihsan, Jami’ al- Ilmu dan al-Qiyas. Kaedah-kaedah susunan beliau itu diterima dan diikuti oleh para pengarang dan ulama-ulama selepasnya.

Demikian juga, peperangan jihad secara bersenjata, terutamanya untuk membebaskan negeri-negeri yang ditawan musuh seperti Syam, Mesir, Rabi’ah, Armenia, Azerbaijan, Tehran dan Syas di Turki dan sebagainya. Golongan terbesarnya ialah para pengikut Mazhab al-Syafie.

Dengan terbuktinya pelaksanaan jihad oleh mazhab ini, sudah pasti mereka termasuk di dalam golongan yang dijamin oleh Allah untuk mendapat hidayah-Nya sepertimana yang disebut di dalam ayat yang lalu.

3. Mazhab ini juga mengambil sikap ihtiyat (langkah berhati-hati). Sikap ini terlalu sedikit di dalam mazhab-mazhab lain.

Antaranya ialah ihtiyat di dalam ibadah, terutamanya yang paling besar ialah solat. Maka sesiapa yang mengerjakan solat berdasarkan Mazhab Syafie, adalah lebih meyakinkan solatnya menjadi sah. Sedangkan di dalam mazhab-mazhab lain, banyak diamalkan perkara-perkara yang menjadi pertikaian di kalangan fuqaha sama ada sahnya solat atau tidak. Antaranya sebagai contoh:
- Mereka mengharuskan wuduk dengan menggunakan air peraman buah tamar ketika musafir.
- Mereka mengharuskan pembersihan najis pada badan dan pakaian dengan bahan-bahan cecair (bukan air mutlak).
- Mereka mengharuskan solat di atas kulit anjing yang disembelih walaupun tidak disamak.
- Mereka mengharuskan wuduk tanpa dimulai dengan niat dan boleh dilakukan tanpa tertib.
- Mereka berpendapat bahawa tidak batal wuduk apabila menyentuh kemaluan dan perempuan ajnabi.
- Mereka membolehkan solat di atas tahi yang kering yang sebesar satu dirham atau dengan memakai pakaian yang terkena percikan air kencing.
- Mereka berpendapat bahawa sah solat dengan terbuka sedikit aurat.
- Mereka menggugurkan kewajipan takbiratul ihram dan membaca al-Fatihah.
- Mereka mengharuskan membaca al-Qur’an di dalam solat tanpa mengikut tertib susunannya atau yang diterjemahkan di dalam bahasa Parsi.
- Mereka menggugurkan kewajipan rukun tamakninah ketika ruku’, sujud dan iktidal dan duduk di antara dua sujud.
- Mereka menggugurkan kewajipan tasyahhud dan solawat ke atas Nabi s.a.w. di dalam solat.

Sedangkan kita menganggap solat menjadi batal sekiranya melakukan salah satu daripada contoh di atas. Kita juga mewajibkan solat perlu diulang semula sekiranya berimamkan seorang yang melakukan salah satu daripada perkara tersebut. Sedangkan kalau mereka berimamkan kita yang berpegang di atas mazhab al-Syafi’e pada masalah-masalah di atas, mereka tidak wajib mengulangi solat lagi.

Kembali kepada awal perbincangan, pengarang kitab Jami’ul Fatawa, salah seorang ulama bermazhab Hanafi berkata, diharuskan bagi lelaki dan wanita dari mazhab Syafi’e berpindah ke mazhab Hanafi, demikian juga sebaliknya (Hanafi ke Syafi’e) tetapi dengan syarat mengikut secara keseluruhan mazhab itu. Kalau hanya satu masalah sahaja, maka tidak dibolehkan. Contohnya, kalau seorang yang bermazhab Hanafi terluka dan mengalir darahnya, maka dia tidak harus mengerjakan solat sebelum dia mengambil wuduk semula walaupun kerana ingin mengikut pandangan al-Syafie dalam masalah ini. Sekiranya dia bersolat juga sebelum berwuduk, maka dia patut ditempeleng.

Sesetengah ulama mazhab Hanafi berkata, orang awam (bukan ulama) tidak boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, tidak kira sama ada yang bermazhab Syafi’e atau Hanafi.

Sebahagian mereka juga berkata, “ Sesiapa (yang bermazhab Hanafi) berpindah ke mazhab Syafi’e supaya dia dapat berkahwin dengan anak dara yang balighah tanpa kerelaannya (dengan paksaan wali mujbir), ditakutkan tercabut imannya ketika mati kerana penghinaannya terhadap agama.”

Tetapi sekiranya seorang yang bermazhab Hanafi bersumpah, “ Sekiranya aku mengahwini perempuan itu, nescaya dia tertalak dengan talak tiga.” Selepas itu si lelaki tersebut mengahwini wanita itu. Untuk mengetahui hukum tersebut, dia meminta fatwa daripada seorang yang bermazhab Syafi’e, lalu dia memberi jawapan bahawa perempuan itu tidak jatuh talak dan sumpahnya itu sia-sia (tidah sah). Maka dalam hal ini, dibolehkan mengikut mazhab Syafi’e kerana ramai di kalangan para sahabat sependapat begitu.” Demikian kata-kata pengarang Jami’ al-Fatawa.

Menurut al-Qarafi di dalam kitab al-Tanqih, al-Zayyati berkata: Diharuskan bertaklid dengan mana-mana mazhab ketika di dalam kesempitan dan berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain dengan tiga syarat iaitu:
i) Di antara kedua-dua mazhab itu tidak berlaku perkongsian hukum yang bercanggah dengan ijmak. Contohnya seperti: bernikah tanpa mahar atau bernikah tanpa wali dan saksi. Hal-hal berikut tidak pernah dipegang oleh sesiapapun.
ii) Hendaklah si muqallid itu meyakini akan kelebihan orang yang diikutinya itu mempunyai nas-nas atau alasan-alasan tersendiri.
iii) Tidak bertaqlid hanya pada masalah-masalah yang diberi rukhsah (kemudahan) di dalam mazhab-mazhab itu.

Menurutnya lagi, mazhab-mazhab itu kesemuanya adalah jalan menuju ke syurga dan jalan-jalan kebahagiaan. Maka sesiapa yang menempoh salah satu daripadanya, dia akan sampai.

Ada orang lain berpendapat, diharuskan bertaqlid mana-mana mazhab atau berpindah ke mana-mana mazhab selagi tidak berlaku di dalam mazhab itu apa yang bertentangan dengan hukum Allah iaitu empat bentuk :
i) Sesuatu yang menyalahi ijmak
ii) Sesuatu yang menyalahi kaedah-kaedah syara’
iii) Apa yang menyalahi nas ( sama al-Qur’an atau hadis)
iv) Sesuatu yang menyalahi qias yang jelas.

Menurutnya lagi, telah berlaku ijmak ulama bahawa sesiapa yang memeluk Islam, maka bolehlah dia mengikut mana-mana ulama mujtahid yang disukainya walaupun tanpa mengetahui hujah. Malah para sahabat r.a. seia sekata (berijmak) bahawa sesiapa yang meminta fatwa daripada Abu Hurairah, Mu’az bin Jabal atau selain mereka dan beramal dengan pendapat mereka, dalam hal ini tiada seorang pun yang menyangkal ijmak tersebut. Maka sesiapa yang menolak kedua-dua ijmak ini, hendaklah kemukakan dalil . Demikian pendapat al-Qarafi.

DIPETIK DARIPADA:
Jazil al-Mawahib Fi Ikhtilaf al-Mazahib

Berjabat salam selepas solat bid’ah yang sesat?Bukahkan bersalam itu menambah kasih sayang dan kemesraan di kalangan Muslimin?. Cuba teliti hadis-hadis ini:

1. Diriwayatkan daripada Yazid bin al-Aswad r.a. bahawa beliau pernah mengerjakan solat Subuh bersama Nabi s.a.w. dan berkata: kemudian orang ramai berebut-rebut memegang tangan baginda dan mereka menyapukan tangan baginda itu akan muka mereka, lalu aku juga memegang tangan baginda, lalu aku sapukan tangan itu akan mukaku, lalu aku dapati tangan itu lebih sejuk daripada salji dan lebih harum wangiannya daripada kasturi.”

Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah r.a. katanya: Kemudian Rasulullah s.a.w. bersolat zohor dua rakaat dan asar dua rakaat dan di hadapannya ada seekor kambing betina, seorang perempuan melintasi di belakang kambing itu. Orang ramai bangun lalu mereka memegang kedua tangan baginda, lalu mereka menyapunya akan muka mereka. Abu Juhaifah berkata: Lalu aku memegang tangan baginda, lalu aku meletakkannya di atas mukaku, lalu aku dapati tangan itu lebih sejuk daripada salji dan lebih harum wangian daripada kasturi.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (bil. Hadis: 3360)

2. al-Barra’ bin Azib r.a. berkata: “
Antara kesempurnaan penghormatan ialah engkau berjabat tangan dengan saudaramu.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam al-Adab al-Mufrad (bil.: 968)

3. Diriwayatkan daripada Qaldah bin Da’amah al-Dawsi r.a. katanya: Aku bertanya kepada Anas r.a.” : Adakah adanya bersalam-salaman di kalangan para sahabat Rasulullah s.a.w.? Beliau menjawab: Ya?

4. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. katanya: “Tatkala datang penduduk Yaman, Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya kamu telah didatangi penduduk Yaman, dan mereka adalah orang yang mula-mula membawa (sunnah) bersalam-salaman.” Diriwayatkan oleh Abu Daud (bil. Hadith: 5213) dan al-Bukhari di dalam al-Adab al-Mufrad (967)

5. Daripada al-Barra’ bin ‘Azib r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda : Tidak dua orang muslim bertemu, lalu mereka berdua bersalam-salaman melainkan kedua-dua akan diampuni sebelum mereka berpisah.”

Ketiga-tiga hadis yang terakhir ini lebih umum bagi menyatakan kedudukan bersalam-salaman di dalam syariat, dan hokum ini merangkumi bersalam-salaman selepas solat dan pada mana-mana waktu. Manakala kedua-dua hadis yang awal lebih khusus dan menerangkan keharusan bersalam-salaman selepas solat khasnya.

Pandangan para ulama:
1-Imam al-Tahawi menyatakan di dalam Hasyiah Maraqi al-Falah, “Dituntut bersalam-salaman yang hukumnya sunat selepas mana-mana solat dan ketika setiap kali bertemu.”
2-Berhubung dengan hokum bersalam-salam selepas solat juga ,Syeikh Abd al-Ghani al-Nablusi berkata, “Sesungguhnya persoalan tersebut termasuk di bawah hukum am sunatnya bersalam-salaman secara mutlak.”
3- Syeikh Izzuddin bin Abdus Salam berkata, “ Bersalam-salam (selepas solat) termasuk di dalam kategori bida’ah yang harus.”
4- al-Imam al-Nawawi berkata di dalam al-Azkar: Sesungguhnya bersalam-salaman (selepas solat) adalah bid’ah yang harus.

Justeru, teruskan budaya ini termasuk juga doa : “Taqabbalallahu..” kepada saudara-saudara kita selepas solat kerana kedua-duanya tersebut mengandungi kebaikan yang banyak dan bertambah rasa ta’aruf, kasih-sayang serta menjadi sebab tertautnya hati-hati kita. Akhirnya terbentuklah kesatuan dan perhubungan di antara Muslimin. Jangan peduli kata-kata orang yang menolaknya!

KULIAH AL-HADITH : KEHORMATAN MUSLIM

Hadis ke 8

Daripada Ibn ‘Umar r.a, bahawasanya Rasulullah S.A.W. pernah bersabda : “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Maka jika mereka melakukan semua itu, akan terselamatlah darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali yang mana ada hak Islam padanya dan perkiraan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala.” [Riwayat al-Bukhari dan Muslim]


Biografi Perawi (Sahabat):


Abdullah bin Umar memeluk Islam bersama ayahandanya di Makkah ketika masih kecil. Beliau mengikut bapanya berhijrah ke Madinah. Beliau dikategorikan antara fuqaha, orang bertaqwa dan orang yang zahid di kalangan para sahabat. Menunaikan haji sebanyak 60 kali dan berumrah sebanyak 1000 kali. Telah membebaskan 1000 orang hamba dan menunggang 1000 ekor kuda untuk berperang di jalan Allah s.w.t. Beliau juga pernah dihadiahkan 22,000 dinar di dalam suatu majlis, tetapi belum sempat dia bangun dari majlis itu melainkan dia telah mengagihkan wang itu kepada semua hadirin. Kelebihannya terlalu banyak.


Kedudukan hadis:


Hadis ini sangat besar peranannya kerana ia menjadi nas kepada beberapa kaedah dan asas agama. Antaranya persoalan Tawhid, solat, zakat, jihad di jalan Allah dan kewajipan-kewajipan lain di dalam Islam. Juga menjadi nas kepada kehormatan darah dan harta seorang Muslim.


Kewajipan Berperang


Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia...” Yang memerintah kepada baginda ialah Allah ‘Azza wa Jalla. Firman Allah Ta’ala:


Maksudnya:

“ Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedangkan peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. (Ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedangkan kamu tidak mengetahuinya.” [al-Baqarah: 216]


Allah s.w.t. mewajibkan berperang kepada umat Islam. Peperangan itu bertujuan menangkis tipu daya musuh dan meninggikan panji-panji akidah Islam, sehingga menjadi penaung kepada semua umat manusia di atas muka bumi. Islam hanya membenarkan ahli Kitab meneruskan ritual agama mereka dengan syarat membayar jizyah. Manakala, orang musyrik di kalangan penyembah berhala sama ada di kalangan bangsa Arab atau lain-lain, mereka hanya selamat dengan memeluk agama Islam atau berperang. Al-Zuhri berkata, “Jihad itu wajib ke atas setiap seorang (Muslim). Sama ada dia berperang atau duduk (tidak keluar berperang). Orang yang duduk, apabila diminta bantuan agar membantu, maka dia wajib membantu. Apabila diminta untuk keluar berperang, maka dia wajib keluar berperang. Sekiranya dia tidak diperlukan, maka dia boleh duduk.”


Golongan yang terpelihara darah dan harta:


Rasulullah s.a.w. menerangkan bahawa orang yang terpelihara darah daripada sebarang pertumpahan darah ialah:


1. Menuturkan dua kalimah syahadah :


Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya:

“… Sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah...” Ibnu Rejab berkata, “Antara perkara yang diketahui umum bahawa Nabi s.aw. hanya menerima lafaz dua kalimah syahadah daripada seorang yang datang kepada baginda untuk memeluk agama Islam. Dengan sebab itu, maka darahnya terpelihara dan menjadikannya seorang Muslim. Justeru itu, baginda sangat mengengkari perlakuan Usamah bin Zaid kerana membunuh seorang yang mengucap dua kalimah syahadah ketika dia mengangkat pedang terhadapnya. Tidak pernah Rasulullah s.a.w. meletakkan syarat lain kepada seorang yang datang kepada baginda untuk memeluk agama Islam, kemudian barulah baginda mewajibkan solat dan zakat.


2. Mendirikan solat.


Hal tersebut kerana Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “…dan mendirikan solat...” Maksudnya ialah mereka sentiasa menunaikannya dan mengikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Manakala solat yang dimaksudkan disini ialah solat fardu. Imam al-Nawawi berkata, “Di dalam hadis ini ada menyatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka dia dihukum bunuh.


Selain itu, antara dalil yang menyatakan bahawa seorang yang meninggalkan solat, darahnya tidak terhormat ialah firman Allah s..w.t. :


Maksudnya:

Kemudian jika mereka bertaubat (daripada kekufurannya) dan mendirikan solat serta memberi zakat, maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.” [al-Tawbah: 5]


Ayat yang mulia ini termasuk antara dalil bagi mereka (para ulama) yang berpendapat bahawa dihukum bunuh seorang yang meninggalkan solat sekiranya dia tidak mahu bertaubat.

Antara dalil lain juga; Rasulullah s.a.w. bersabda :

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم، قال: لا ما صلوا". رواه مسلم


Maksudnya:

“Akan ada para pemimpin yang kamu setujui (kebaikan sebahagian perbuatan mereka) dan kamu akan membantah (kejahatan sebahagian perbuatan mereka). Sesiapa yang membenci (perbuatan munkar tersebut) maka dia terlepas (dari dosa), sesiapa yang membantah maka dia selamat (dari dosa). Namun (yang berdosa ialah) sesiapa yang reda dan menuruti (perbuatan munkar)”. Para Sahabat bertanya: “Tidakkah boleh kami perangi mereka?” Jawab baginda: “Tidak selagi mana mereka bersolat” (Riwayat Muslim).


Sabda baginda (لا ما صلوا) yang bermaksud: “Tidak selagi mereka bersolat”, menunjukkan bahawa solat menjadi penghalang agar tidak diperangi para pemimpin yang zalim.


Antaranya, ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri katanya:

Ali pernah mengutuskan sekeping emas (yang belum lagi diproses) pada masa beliau berada di Yaman, lalu emas itu dibahagikan di antara empat orang. Tiba-tiba, seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, bertaqwalah kepada Allah.” Baginda menjawab, “Celaka engkau, bukankah aku adalah orang yang paling patut bertaqwa kepada Allah di kalangan penduduk bumi ini? Kemudian lelaki itu beredar. Lalu, Khalid bin al-walid berkata: “Wahai Rasulullah! Adakah aku boleh memenggal lehernya? Baginda menjawab, “Tidak, kemungkinan dia seorang yang bersolat.”


Sabda Rasulullah yang bermaksud : “ Tidak kemungkinan dia seorang yang bersolat” menjadi dalil bahawa solat menjadi sebab terpeliharanya darah di samping perkara lain yang disebut di dalam hadis yang lain.


Antara ulama yang berpendapat bahawa dihukum bunuh seorang yang tidak mengerjakan solat ialah Imam Malik, al-Syafie, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Mubarak, Ibnu Taimiyah, al-Syaukani dan lain-lain. Tetapi sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa hukuman bunuh itu dilaksanakan kerana murtad dan ada di kalangan mereka yang berpendapat bahawa hukuman bunuh itu sebagai hukum hudud.


Menurut al-Albani, sesungguhnya seorang yang meninggalkan solat kerana malas, sesungguhnya masih sah dihukumnya sebagai orang Islam selagi mana tidak terdapat sesuatu yang menyingkap apa yang terkandung di dalam hatinya atau suatu yang menunjukkan kepadanya dan dia mati dalam keadaan itu sebelum diminta bertaubat sebagaimana yang menjadi realiti pada zaman ini. Manakala, sekiranya dia diberi pilihan antara dihukum bunuh atau bertaubat iaitu dengan kembali memelihara solat, lalu dia memilih untuk mati dibunuh, lalu dibunuh, maka pada situasi tersebut, dia dikira mati dalam keadaan kafir dan tidak dikebumikan di perkuburan Muslimin serta tidak dilaksanakan hukum-hakam sebagai orang Islam. Ini kerana adalah tidak masuk akal seandainya dia tidak menolaknya di dalam hati tergamak dia memilih untuk dihukum bunuh atas dasar itu. Perkara ini adalah suatu yang mustahil dan diketahui umum melalui tabiat insan yang tidak perlu disabitkan dengan bukti.”


3- Mengeluarkan zakat:


Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : “…dan mengeluarkan zakat.” Maka seorang yang menunaikan zakat terpelihara darah dan hartanya. Seorang yang mengengkari kewajipannya, maka dia jatuh kafir dan terkeluar daripada agama. Sesiapa yang enggan menunaikannya tetapi masih beriktiqad akan wajibnya, maka dia berdosa dan tidak terkeluar daripada agama.


Namun, pemimpin umat Islam wajib mengambil zakat daripadanya secara paksa. Seandainya suatu kaum enggan mengeluarkan zakat tanpa mengengkari kewajipan sedangkan mereka mempunyai kekuatan dan kekebalan, maka wajib bagi pemimpin umat Islam memerangi mereka atas dasar itu sehingga mereka menyerahkan zakat itu. Antara nas yang membuktikan yang demikian ialah:

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Tatkala wafatnya Rasulullah s.a.w., dan digantikan dengan Abu Bakar, dan terdapat di kalangan bangsa Arab yang menjadi kafir, lalu Umar berkata: “ Kenapa engkau hendak memerangi orang tersebut? Sedangkan Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “ Aku diperintah memerangi manusia sehinggga mereka mengucap “ Tiada tuhan melainkan Allah.” Maka sesiapa yang mengucapnya, maka terpelihara harta dan dirinya daripadaku melainkan dengan haknya dan perhitungannya adalah tanggungjawab Allah.” Maka Abu Bakar berkata: Demi Allah, sesungguhnya aku tetap akan memerangi seorang yang membezakan di antara solat dan zakat. Ini kerana zakat adalah hak (kewajipan) daripada harta. Demi Allah, seandainya mereka menahan daripadaku seutas tali yang mereka menunaikannya kepada Rasulullah s.a.w. nescaya aku akan memerangi mereka kerana mereka menegahnya. Maka Umar berkata: Maka, demi Allah hal itu tidak lain melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku faham bahawa itu adalah kebenaran.”


Antara yang menjadi dalil juga ialah Firman Allah s.w.t.:


Maksudnya:

kemudian jika mereka bertaubat (daripada kekufurannya) dan mendirikan solat serta memberikan zakat, maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. [ al-Tawbah: 5]


Abu Bakar ibn al-Arabi berkata selepas menyebut ayat ini, “ Ia adalah dalil yang sahih terhadap apa yang berlaku pada Abu Bakar al-Siddiq yang dikaitkannya terhadap ahl riddah (orang yang murtad pada kata-katanya: “ Aku tetap akan memerangi sesiapa sahaja yang memisahkan di antara solat dan zakat. Ini kerana zakat adalah hak harta.” Ini kerana Allah Ta’ala mengaitkan ismah (selamat dari dibunuh) dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, lalu dia mengaitkan dengan kedua-duanya.”


4- Beriltizam dengan hak-hak Islam yang lain


Abu Bakar r.a. mengambil rumusan daripada hadis Rasulullah s.a.w : “…melainkan dengan hak Islam” bahawa wajibnya memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Beliau berkata: Demi Allah, aku tetap akan memerangi sesiapa sahaja yang membezakan di antara solat dengan zakat. Ini kerana zakat adalah hak harta.”


Di kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa diperangi juga orang yang enggan menunaikan haji dan berpuasa berdasarkan sabdanya: “ …melainkan dengan hak Islam”. Said bin Jubair berkata: Umar bin al-Khattab berkata: “Seandainya orang ramai meninggalkan haji, nescaya kita akan memerangi mereka sebagaimana kami memerangi mereka kerana solat dan zakat.” Ibnu Rejab berkata, “Kata-kata ini pada hukum memerangi satu kumpulan yang enggan menunaikan sesuatu daripada kewajipan. Seandainya seorang sahaja yang enggan, maka kebanyakan ulama berpendapat bahawa dihukum bunuh terhadap seorang yang enggan menunaikan solat.


Dikirakan juga sebagai hak kewajipan Islam ialah seandainya seorang Muslim melakukan sesuatu yang boleh dihalalkan darah (dihukum bunuh) seperti membunuh suatu nyawa yang diharamkan oleh Allah, berzina selepas kahwin dan murtad.


Rasulullah s.a.w. bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. (رواه البخاري ومسلم)


Maksudnya:

Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah melainkan disebabkan salah satu daripada tiga perkara berikut: Seorang yang berkahwin yang berzina, membunuh jiwa dan seorang yang keluar dari agama serta memisahkan diri daripada kesatuan umat Islam.”


Maka seorang yang mengucap dua kalimah syahadah, bersolat dan berzakat, serta mengerjakan kewajipan-kewajipan agama, serta tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan darahnya, maka darah dan hartanya terpelihara. Rasulullah s.a.w. bersabda: “ Sesiapa yang melakukannya, maka dia terpelihara daripada darah dan harta mereka.”


Hukum-hakam berlaku ke atas perkara yang zahir, Allah menyuluh yang batin:


Rasulullah s.a.w. bersabda : “ Perhitungan mereka diserah kepada Allah Ta’ala”. Seorang yang menzahirkan Islam kepada kita dan melakukan apa yang diwajibkan ke atasnya, maka dipelihara darah dan hartanya, serta diperlakukan sebagai orang Muslim.


Maka sekira qasad islamnya itu kerana Allah dan hari akhirat maka dia adalah mukmin, dia akan mendapat balasan yang setimpal pada hari kiamat kelak. Tetapi seorang yang qasad Islamnya hanya taqiyyah (melepaskan diri) daripada hukuman bunuh, maka dia adalah seorang munafiq yang diserahkan persoalan batinnya kepada Allah. Demikian juga seorang yang bersolat tanpa taharah atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan makan di rumahnya sedangkan dia mendakwa sedang berpuasa, maka dihukum mengikut keadaan zahirnya dan diserahkan hakikat batinnya kepada Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w. telah memperlakukan hukum-hakam Islam terhadap orang munafik walaupun baginda mengetahui sifat nifaq mereka.


Faedah yang dapat dicungkil daripada hadis:


1- Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, “Memadai penerimaan iman itu dengan iktiqad yang jazam.” Walaupun pendapat ini bercanggah dengan ulama yang mewajibkan belajar dalil.

2- Ibnu Rejab berkata : Sabdanya: “..terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku.” Menunjukkan bahawa sekiranya berpegang di atas pendapat ini, maka kita diperintahkan berperang dan membunuh sesiapa yang enggan menerima Islam. Perintah ini semuanya berlaku selepas hijrah ke Madinah.

3- Apa yang terdapat di dalam hadis ini merupakan penolakan kepada golongan Murjiah yang mendakwa bahawa iman tidak memerlukan kepada amalan. Oleh kerana itu, Imam al-Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab Iman bagi menolak pegangan mereka.

4- Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahawa diterima amalan zahir dan hukuman untuk mereka berdasarkan zahir tersebut, manakala soal batin diserahkan kepada Allah.

5- Diambil kesimpulan juga daripada hadis ini bahawa tidak boleh mengkafir ahli bid’ah yang masih menyakini keesaan Allah dan menegakkan hukum-hakam syariatnya.

 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 KHAZANAH HIKMAH |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net